Double Poutama

Double Poutama

 Tahoraiti

Tahoraiti

 Poutama

Poutama

 Patiki

Patiki

 Pounamu Niho Taniwha

Pounamu Niho Taniwha

 Kaokao

Kaokao

 Roimata Toroa - Private Collection

Roimata Toroa - Private Collection

 Kaokao

Kaokao

 Pou Tangata - Private Collectiion

Pou Tangata - Private Collectiion

 Tohoraiti

Tohoraiti

 NZTaniko

NZTaniko